Европейска харта за правата на пациента е призната от Европейския икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия през 2007 г. Тя съдържа 14 основни права, сред които право на превантивни мерки, достъп, информация, свободен избор, безопасност и обезщетение.

 1. Право на превантивни мерки

Всяко лице има право на подходяща услуга с цел да се предотврати заболяване. Здравните услуги имат задължението да повишават осведомеността на хората.

 1. Право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги, в съответствие с неговите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всички, без дискриминация въз основа на финансовите ресурси, място на пребиваване, вида на заболяването или времето за достъп до услуги.

 1. Право на информация

Всяко лице има право на достъп до всички видове информация относно здравния си статус, медицинските услуги и как да ги използва, достъпните научни изследвания и технологични иновации.

 1. Право на съгласие

Всяко лице има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно в решения относно здравето си; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и участие в научни изследвания.

 1. Право на свободен избор

Всяко лице има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и изпълнители на медицинска помощ, на базата на адекватна информация.

 1. Право на тайна и конфиденциалност

Всяко лице има право на поверителност на личната информация, включваща данни относно здравното му състояние и потенциални диагнози или терапевтични процедури, както и защитата на конфиденциалността по време на изпълнението на диагностичните процедури, посещенията от специалист и медицинско хирургично лечение като цяло.

 1. Право на уважение към времето на пациента

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение в рамките на бърз и предварително определен период от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.

 1. Право на спазване на стандартите за качество

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на спецификацията и спазването на точни стандарти.

 1. Право на безопасност

Всяко лице има право да бъде свободен от щетите, причинени от лошото функциониране на здравните услуги, медицински злоупотреби и грешки, както и правото на достъп до здравни услуги и лечение, които отговарят на високите стандарти за безопасност.

 1. Право на иновации

Всяко лице има право на достъп до иновативни процедури, включително и диагностични процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.

 1. Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всяко лице има право да се избегне толкова страдания и болка е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.

 1. Право на индивидуално лечение

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени колкото е възможно повече към неговите лични нужди.

 1. Право на жалване

Всяко лице има право да се оплаква, всеки път, когато е претърпял вреди, както и правото да получи отговор или друга обратна връзка.

 1. Право на обезщетение

Всяко лице има право да получи достатъчна компенсация в рамките на разумно кратък период от време, когато той или тя е претърпяла физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от здравни услуги и лечение.

Повече информация може да намерите в Наръчник на пациента.