При спешни състояния посетете незабавно най-близкото здравно заведение или се обадете на телефон 112!

Не забравяйте да носите със себе си:

  • Документ за самоличност
  • Епикризи
  • Други медицински документи

За преглед на болни със спешни състояния не се изисква талон-направление.
Прегледите по спешност не се заплащат от пациентите.

Държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния.
Спешно състояние е остро или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ.

Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на:

  • Смърт
  • Тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи
  • Усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода

Всяко лице, намиращо се на мястото на инцидента, е длъжно да информира най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление. Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут. При невъзможност за осигуряване на необходимия обем дейности, ако състоянието на пациента позволява, той се настанява в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това. В случай на пренастаняване на пациент от едно лечебно заведение в друго се прилагат всички медицински документи за извършени диагностични, консултативни и лечебни дейности, обобщени в епикриза.

Не се допуска транспортиране на пациент, ако транспортът или свързаните с него обстоятелства водят до неоправдано висок риск за здравето и живота му.